IASPIS Open-House

September 18, 13:00-22:00. IASPIS